Algemene voorwaarden:

THE ART OF YOU
Rixt Strikwerda
coaching/therapie/ouders/jongeren/training/zorgprofessionals

Algemene Voorwaarden
Het doel van deze algemene voorwaarden is het geven van duidelijkheid over verschillende praktische zaken binnen de praktijk.

Algemene Voorwaarden

 1. De therapeut is gehouden de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. De therapeut gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan. Het bereiken van het door de cliënt beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd.

Privacy

 1. Alle patiëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Contact met de huisarts en/of andere zorgverleners is enkel gerechtigd door (mondelinge) toestemming van de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s). Bij het noemen van de cliënt tijdens intervisie, als casusillustratie, ter inspiratie of voor scholingsdoeleinden zal met een gefingeerde naam gewerkt worden, tenzij anders met de betrokkenen is overeengekomen tijdens het intakegesprek.
 2. Foto’s van het gemaakte werk kunnen (anoniem) gebruikt worden als beeldmateriaal op de website en in folders. Uitdrukkelijk bezwaar hiertegen kan kenbaar gemaakt worden tijdens het intakegesprek.

Verhindering

 1. Bij verhindering dient de afspraak uiterlijk 24 uur voor de behandeling of begeleiding op werkdagen worden geannuleerd.
 2. Bij niet tijdig afmelden zullen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Er is 7 dagen per week, 24 uur per dag gelegenheid om de verhindering telefonisch (eventueel via de voicemail) door te geven via telefoonnummer 06 134 68 386 Rixt Strikwerda van eigenaar van “THE ART OF YOU”.
 3. Afmelding dient bij voorkeur vermeden te worden, behalve in het geval van overmacht (bijv. ziekte).
 4. Bij verhindering van de cliënt of de therapeut worden vervallen sessies op een later tijdstip ingehaald.
 5. Bij verhindering van de therapeut voor een langere periode dan 4 weken, kan de therapeut voorstellen een collega therapeut in te schakelen die de behandeling overneemt.

Betalingsvoorwaarden

 1. De kosten van het behandel- en begeleidingstraject zijn inclusief materiaal. De therapie en begeleiding zijn van BTW-vrijgesteld. Niet inbegrepen zijn: de kosten van te laat afgemelde sessies en extra sessies.
 2. Behandelkosten worden rechtstreeks op naam van de cliënt via een factuur gedeclareerd en rechtstreeks betaald aan de behandelend therapeut.
 3. Het is voor de cliënt niet mogelijk zich aan betaling van een door de therapeut gegeven behandeling te onttrekken als achteraf blijkt dat de cliënt hiervoor niet verzekerd is of wanneer de zorgverzekeraar niet bereid is de kosten te restitueren.
 4. Facturen worden op de 30e van de maand opgesteld aan de hand van afgenomen sessies.
 5. De declaraties van de therapeut dienen binnen veertien dagen na factuurdatum (dus uiterlijk de 14e van de maand) te zijn voldaan. Wanneer betaling niet binnen deze gestelde termijn plaatsvindt, is de cliënt met ingang van de veertiende dag na factuurdatum in verzuim.
 6. Wanneer de cliënt in verzuim is, zal deze een eerste betalingsherinnering ontvangen met een betalingstermijn van 7 dagen.
 7. Bij een tweede verzuim wordt de hoofdsom verhoogd met € 7,50 excl. BTW aan administratiekosten. Bij het uitblijven van betaling van de tweede betalingsherinnering is de cliënt in gebreke en ontvangt de cliënt een aanmaning waarbij de hoofdsom per niet betaalde factuur met € 10,00 aan administratiekosten zal zijn verhoogd, te voldoen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de aanmaning. Indien betaling dan uitblijft, zal de behandelend therapeut incassomaatregelen laten treffen.
 8. Wanneer cliënt in gebreke is gesteld, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen.
 9. Alle kosten die met het incasso van gedeclareerde bedragen gemaakt worden (met inbegrip van de buitenechtelijke incassokosten) zijn voor rekening van de (ouder/verzorger van de) cliënt.
 10. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de punten 5 t/m 10 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en in billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt moet ten alle tijden met de therapeut besproken kunnen worden.
De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door de therapeut en cliënt begrensd te worden.

Ouderlijk gezag

Bij gezamenlijk gezag dient de ouder die het/de kind(eren) voor behandeling, dan wel observatie bij mij aanmeldt, de andere ouder hiervan in kennis te stellen, dan wel te informeren. Dit is een wettelijke verplichting, dit met uitzondering van situaties waarin de veiligheid van het/de kind(eren) gevaar loopt. Ik ben niet verantwoordelijk voor het informeren van de andere ouder.

Kwaliteitswaarborg

De therapeut is geregistreerd lid bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposofische grondslag (NVKToag) en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ). De therapeut valt hierdoor onder de klachtenregeling van de Stichting Zorggeschil voor de antroposofische gezondheidszorg. Bij klachten over het handelen van de therapeut dient de klacht in eerste instantie aan de therapeut voorgelegd te worden c.q. met de therapeut besproken te worden. Zo nodig kan bij de beroepsvereniging een verzoek tot bemiddeling of een klacht worden ingediend.

Verantwoording

Door het tekenen van de behandel- c.q. begeleidingsovereenkomst stemt de cliënt, c.q. de verzorger van de cliënt, ermee in dat deze zich verbindt met het traject en, waar van toepassing, met de ontwikkeling van het kind.
Dit houdt in:
– dat cliënt, c.q. verzorger van de cliënt, er naar streeft om in samenwerking met de therapeut het traject zo soepel mogelijk te laten verlopen, met zo min mogelijk onderbrekingen, met uitzondering van vakantie en ziektes
– dat ouder/verzorger van de cliënt bereid is mee te veranderen met het kind.
Met het ondertekenen van de behandel-, of begeleidingsovereenkomst is de cliënt, c.q. verzorger van cliënt, zich bewust van het feit dat hij/zij de verantwoordelijkheid heeft om aan bovenstaande voorwaarden te voldoen.

Pin It on Pinterest